Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.

Onderzoek milieu-impact bij een nieuwe exploitatie

Ontdek hier hoe wij te werk gaan om de milieu-impact voor een nieuwe inrichting in kaart te brengen.

Sleuteldisciplines maken een belangrijk onderdeel uit van MER & impactstudies

Sleuteldisciplines

Vooreerst worden op basis van de ligging, de aard van de activiteiten en eventuele aandachtspunten vanuit de buurt in samenspraak met de opdrachtgever de ‘sleuteldisciplines’ vastgelegd. Voor de voedingsnijverheid zijn dit veelal lucht (met in het bijzonder het aspect geur), geluid, (oppervlakte)water en mobiliteit.

Voor de uitwerking van deze aspecten wordt een specialist terzake, vaak een erkend MER-deskundige, aangesteld. Dit kan iemand zijn waarmee het bedrijf eerder samenwerkte of iemand uit ons ruim netwerk aan deskundigen. Wij nemen de rol van coördinator op en begeleiden daarbij het hele proces en sturen het team van deskundigen aan.

Water is naast lucht een belangrijke sleuteldiscipline binnen impact onderzoek

Vooronderzoek

Bij een nieuw bedrijf, nieuwe activiteit of herlocatie is vooronderzoek van cruciaal belang voor de sleuteldisciplines. Zo kan de deskundige geluid aan de hand van een vooronderzoek aangeven waar bepaalde onderdelen best (niet) geplaatst worden of welk voorontwerp geluidstechnisch het beste is. De deskundige lucht/geur kan onderzoeken welke inplanting of ontwerp het meest aangewezen is op vlak van geur. Of hij kan aangeven welke technieken best aangewend kunnen worden.

Op basis van berekeningen in de discipline mobiliteit kan begroot worden hoeveel bijkomende vrachten de omliggende wegen kunnen dragen. De lozingsopties voor afvalwater kunnen eveneens in deze fase onderzocht worden. Door het vooronderzoek te bundelen kan de nieuwe inplanting en het ontwerp ervan maximaal rekening houden met de verschillende milieuaspecten. Beter voorkomen dan genezen!

Evaluatie overleg impactstudie

Globale evaluatie

Na de afronding van het vooronderzoek kan het weerhouden ontwerp verder onderzocht worden. In deze fase zal ook voor de overige disciplines de milieu-impact in kaart gebracht worden. Het vooronderzoek voor de sleuteldisciplines zal verder gedetailleerd uitgewerkt worden en waar nodig zal het ontwerp verder geconcretiseerd worden. Daarbij kunnen eventueel bijkomende voorwaarden opgelegd worden (vb. plaatsen van een schouw). De MER-coördinator zorgt ervoor dat de disciplines maximaal op elkaar afgestemd worden. Een milderende maatregel voor geur heeft bijvoorbeeld niet steeds een positieve impact op geluid.

Tijdens deze fase worden ook de adviesinstanties (vb. ANB, VMM…) gecontacteerd waar dit nodig geacht wordt voor het vlotte verloop van het dossier. Afhankelijk van de verplichtingen die de inrichting met zich meebrengt volgens het MER-besluit (2004), worden de resultaten verwerkt in een project-m.e.r.-screening, ontheffingsaanvraag of milieueffectenrapport (MER). Je mag er zeker van zijn dat onze rapporten voldoen aan de correcte vormvereisten en volgens het correcte detailleringsniveau uitgewerkt worden.

Opvolging kwaliteit geloosd water

Verder verloop

Het finale rapport wordt gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Indien een ontheffingsdossier opgesteld werd, dient deze voor het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag goedgekeurd te worden. Een MER en screening worden tijdens de omgevingsvergunningsaanvraag goedgekeurd. Na de goedkeuring van het rapport kan ook de omgevingsvergunningsaanvraag zelf goedgekeurd worden. Bij een nieuwe exploitatie wordt veelal aangeraden om ook postmonitoring uit te voeren voor de relevante milieuaspecten.

Op deze manier wordt de werkelijke impact van de nieuwe inplanting na de realisatie en exploitatie afgetoetst aan de berekende impact en kan waar nodig verder bijgestuurd worden. De meest voorkomende postmonitoringsmaatregelen zijn opvolging van de geloosde waterkwaliteit, geluidsmetingen en indien relevant opvolging van de werkelijke geurverspreiding door middel van snuffelmetingen. De te nemen maatregelen zijn echter bedrijfsspecifiek.

Conclusie

Bij een nieuw bedrijf, een nieuwe activiteit of de herlocalisatie van een bedrijf worden de milieuaspecten best reeds in een vroege ontwerpfase in rekening gebracht. Wij kunnen jou ondersteunen tijdens dit proces.

Ontdek meer!

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent milieu- of natuurrapporten? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.