Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.
ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.

Ecologie

Hoe kan ik natuurwaarden creëren, versterken en behouden en hoe kan dit hand in hand gaan met mijn project?

ecoscan_bg_light Created with Sketch. Marjan Speelmans

Onze expert in Ecologie

Marjan Speelmans Milieuadviseur

Waarom ECOSCAN?

ECOSCAN heeft een ruime ervaring met de opmaak van natuurbeheerplannen, passende beoordelingen, (verscherpte) natuurtoetsen (VEN-toets), dit binnen uiteenlopende sectoren over gans Vlaanderen. Ook inventarisaties van bv. bedrijventerreinen, of vogel- en vleermuistellingen, behoren tot onze expertise. Het ECOSCAN team omvat een aantal specialisten, elk in hun vakdomein. Daarnaast hebben we een ruim netwerk waardoor we waar nodig, andere experten kunnen inschakelen.

Bij een passende beoordeling wordt onderzocht of het project niet in conflict is met de Europese natuurdoelstellingen of de Vlaamse natuurbehoudswetgeving.

Hoe kan je jouw project realiseren met beschermde natuur in de omgeving?

Je wenst een project te realiseren, maar merkt dat er een Vlaams of Europees beschermd gebied kan beïnvloed worden? Dan moet er bij de vergunningaanvraag een extra studie toegevoegd worden onder de vorm van een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets. Hierin wordt onderzocht of het project niet in conflict is met de Europese natuurdoelstellingen of de Vlaamse natuurbehoudswetgeving. We gaan na wat de mogelijke knelpunten kunnen zijn en hoe we deze kunnen oplossen, bv. door het project op een andere manier te realiseren. Dit doen we in overleg met de opdrachtgever, zo kunnen we nagaan op welke manier natuur en project hand in hand kunnen gaan.

Vraag een passende beoordeling of natuurtoets aan
Natuurbeheer bestaat uit beheer van verschillende aspecten o.a. water

Duurzaam natuurbeheer op maat van uw domein

Bij de opmaak van een natuurbeheerplan gaan duurzaam natuurbeheer en administratieve vereenvoudiging hand in hand . De (potentiële) natuurwaarden worden in kaart gebracht aan de hand van inventarisatie en vervolgens, in samenspraak met de beheerder/eigenaar, vastgelegd voor de komende 24 jaar. Tegenover deze verbintenis staat de verbintenis van de Vlaamse overheid tot financiering van de in het natuurbeheerplan opgenomen maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen. Een belangrijk voordeel van de opmaak van een beheerplan is de administratieve vereenvoudiging doordat er minder vergunningen en ontheffingen moeten aangevraagd worden voor de beheermaatregelen die opgenomen zijn in een goedgekeurd natuurbeheerplan.

Vraag een natuurbeheerplan aan
Om de biodiversiteit te evalueren is een inventarisatie van de fauna en flora nodig

Welke natuurwaarden zijn aanwezig? Inventariseren is de eerste stap!

Het inventariseren van natuurwaarden (fauna en flora) kan omwille van verschillende redenen gebeuren. Je wil bekijken wat het ecologisch potentieel is van een voormalig industrieterrein. Of je wil nagaan in welke mate een gewijzigde grondwaterstand de vegetatie beïnvloedt. Het plaatsen van een windmolen op een bepaalde locatie kan een risico vormen voor voorbijvliegende vogels. Of je wilt jouw bedrijfsterrein biodiverser maken, en wil weten hoe dit precies kan gebeuren. We brengen de natuurwaarden in kaart en maken een plan op maat.

Vraag een inventarisatie aan

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent milieu- of natuurrapporten? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.