Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.
ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.

Verkoopsvoorwaarden

ECOSCAN is een handelsmerk van MILVUS consulting NV

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Elke factuur dient betaald te worden binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling jaarlijkse verwijlinteresten op overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstallen bij handelstransacties. Indien de klant in gebreke blijft om aan de betalingsverplichtingen te voldoen zal de hoofdsom bij wijze van contractueel schadebeding worden verhoogd met 10% (met een minimum van 125 euro).

Artikel 2

Bij aanvang van het project wordt een voorschotfactuur van 30% van het totaalbedrag naar de klant opgestuurd. Elke bestelling betekent aanvaarding door de opdrachtgever van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Artikel 4

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door MILVUS consulting NV. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van de prijs van de bestelling. Indien de studie reeds gestart werd, zullen de effectief gemaakte kosten aangerekend worden.

Artikel 5

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

Artikel 6

Eventuele supplementaire vervoers- of verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

Artikel 7

MILVUS consulting NV is niet aansprakelijk, tenzij in geval van grove fout, voor enige materiële of lichamelijke schade die zou ontstaan bij de opdrachtgever of bij derden als gevolg van de geleverde diensten of als gevolg van een verkeerde interpretatie of gebruik van de geleverde onderzoeksresultaten of analyses. Analyseresultaten vermeld in de rapportering betreffen gegevens die op het moment van de meting geldig waren. Deze gegevens zijn niet noodzakelijk extrapoleerbaar naar andere tijdstippen of omstandigheden.

Artikel 8

De onderzoeksresultaten blijven intellectuele eigendom van de opdrachtgever, en zullen niet openbaar gemaakt worden of aan derden bekend gemaakt worden door MILVUS consulting NV zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. MILVUS consulting NV behoudt zich het recht voor studies te vermelden in het kader van het opgeven van referenties aan potentiële nieuwe klanten, zonder hierbij evenwel de inhoud van de studie te openbaren. In het kader van de wet op de privacy kan mits een eenvoudig schrijven van een klant zijn naam van de referentielijst verwijderd worden.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent milieu- of natuurrapporten? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.