Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.

Biodiversiteit & drinkwaterwinning

Hoe gaan drinkwaterwinning en natuur samen?

We verwachten dat er altijd water uit onze kraan komt. Het lijkt vanzelfsprekend. Maar van waar komt dit water, en heeft de winning een invloed op de natuur? En hoe omgaan met de toenemende watervraag tijdens warme zomers, zowel voor de mensen als voor de planten?

Drinkwater

Van waar komt ons drinkwater?

Van de totale hoeveelheid drinkwater in Vlaanderen bedraagt het aandeel grondwater ongeveer 40%. In Vlaanderen zijn er een aantal waterwingebieden afgebakend, waarin speciale beschermingsvoorschriften van toepassing zijn. In deze gebieden wordt grondwater gewonnen, dat na zuivering drinkwater vormt.

Deze waterwingebieden overlappen soms met Europees en Vlaams beschermde natuurgebieden. Hoewel we altijd water uit onze kraan willen hebben, is het ook van belang dat deze waterwinning op een duurzame manier kan gebeuren. Hierbij moet niet alleen rekening gehouden worden met de behoefte van de mensen, maar ook met deze van de natuur.

Waterwingebied

Hoe gaan we de invloed op natuur na?

Om te weten of deze winning duurzaam kan gebeuren, moet afgetoetst worden of de winning geen schadelijke impact heeft op omliggende natuurwaarden. Dit wordt onderzocht in het kader van het (verder) verlenen van de exploitatievergunning. Er wordt onderzocht wat de verderzetting of uitbreiding van de winning kan betekenen voor grondwaterafhankelijke natuur.

Dit gebeurt aan de hand van een ecohydrologische studie. Hierbij houden we rekening met de beschermde natuurwaarden, de vooropgestelde doelen voor de natuur en de behoefte inzake drinkwater in de omgeving.

Spaarbekkens

Gebruiken we ook oppervlaktewater als drinkwater?

Naast grondwater wordt ook oppervlaktewater verder gezuiverd tot drinkwater. Denk maar aan de spaarbekkens van Kluizen en Woumen. In deze bekkens wordt water opgevangen in de omgeving. Deze bekkens vormen veelal een belangrijke zone voor vogels.

Door het grote wateroppervlak en de rust, worden deze plaatsen veel gebruikt als rustplaats voor watervogels. Bij renovatie van deze bekkens moet hiermee rekening gehouden worden. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er in bepaalde periodes niet mag gewerkt worden, om de rust te garanderen.

H2S logging op waterzuiveringinstallatie

En ander water?

Ook ander water, zogenaamd ‘grijs’ water, wordt ook aangewend om drinkwater van te maken. Bijvoorbeeld wordt gezuiverd water van een rioolwaterzuiveringsinstallatie nog eens extra gezuiverd door het nogmaals in de bodem te laten infiltreren en opnieuw op te pompen. Zo wordt er minder grondwater opgepompt en wordt meer water hergebruikt. Een win-win voor mens en natuur. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast in de duinen aan onze kust.

Wat doet ECOSCAN voor deze projecten?

ECOSCAN werkt tal van ecohydrologische studies uit in het kader van de hervergunning van drinkwaterwinningen die gebruik maken van grondwater. Deze vormen dan de passende beoordeling of verscherpte natuurtoets. Ook de milieu-effectrapporten voor deze projecten worden opgemaakt door ECOSCAN .

Daarnaast is ECOSCAN ook actief bij de opmaak van studies voor de renovatie van spaarbekkens. Ook onderzoek naar de impact op natuur van bijkomend gebruik van grijs water, na zuivering in bodem, wordt uitgevoerd door ECOSCAN . Belangrijke klanten zijn De Watergroep en Aquaduin.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent milieu- of natuurrapporten? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.